Operador industrial de calderas semipresencial

Curs per a l’obtenció del carnet “Operador industrial de calderes”

Les calderes de la classe segona, a què es fa referència a la Instrucció tècnica complementària EP-01, de vapor o d’aigua sobreescalfada han de ser conduïdes per un operador industrial de calderes.

Per poder realitzar la seva activitat l’operador industrial de calderes ha de complir i ha de poder acreditar davant l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control, alguna situació tipificada (preguntar per les condicions) o bé haver superat un examen teòric-pràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

Segons la Comunitat Autònoma requereix de la realització d’un curs per poder examinar-se de forma oficial.


DURADA:

La durada del curs oficial és de 50 hores, de les quals 42 s’ofereixen de forma online i 8 presencials.

Per a les comunitats autònomes que no requereixen el curs es realitzen 50 hores de formació en línia que prepara per a l’examen oficial.


TEMARI:

El temari de la totalitat del curs és el mateix que es requereix per a l’obtenció del carnet oficial d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. A la part línia es treballa amb la part més teòrica del curs, expressament pensada per a tots aquells professionals amb escàs temps per a unes classes presencials. La part del curs online es pot realitzar en els horaris que l’alumne desitgi.


PREU:

Preu a consultar.

 

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.