Gas B

Carnet d’Instal·lador de Gas (IG) Categoria B.

Vols obtenir el títol homologat en Gas B? Com funciona?

Tal com estableix el Reial Decret 919/2006 i la seva modificació del Reial Decret 560/2010, qualsevol aspirant major de 16 anys amb plena capacitat d’obrar, podrà ser admès a la realització de les proves per a l’obtenció del carnet d’instal·lador de Gas A .

Algunes comunitats autònomes estableixen requisits addicionals com la superació d’un curs teoricopràctic per poder examinar-se.

 El curs està dirigit als que requereixen del curs teoricopràctic i als quals es preparen exclusivament per pujar a examen. (Sol·licita informació per esbrinar en quin cas ets i què necessites).

Així, doncs, un cop superat l’examen davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, les operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats de gas de la categoria B, és la següent:

Carnet Gas (IG) categoria B:

Per tant, amb el Carnet d’Instal·lador de Gas tipus B estarà habilitat per al mateix que la categoria C a més del que segueix:

  • Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió màxima d’operació.
  • També, instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament d’instal·lacions receptores.
  • Instal·lacions de GLP d’ús domèstic en caravanes i autocaravanes.

D’aquesta manera, el curs s’imparteix de forma 100% online o semipresencial segons la Comunitat Autònoma i els seus requisits per presentar-se a examen.


DURACIÓ:

El contingut del curs és equivalent a la formació presencial de 320, 220 o 120 hores, segons correspongui per experiència o titulació prèvia.


TEMARI:

El contingut del temari està regulat a l’annex I del Reial Decret 919/2006. A més, està disposat al campus de tal manera que es facilita el seu estudi, metodologia i seguiment personalitzat a l’alumnat.


PREU:

Preu a consultar  i GRATUÏT per FUNDAE.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.