Gas A

Carnet d’Instal·lador de Gas (IG) Categoria A.

Vols obtenir el títol homologat Gas A? Com funciona?

Tal com estableix el Reial Decret 919/2006 i la seva modificació del Reial Decret 560/2010, qualsevol aspirant major de 16 anys amb plena capacitat d’obrar, podrà ser admès a la realització de les proves per a l’obtenció del carnet d’instal·lador de Gas A . Algunes comunitats autònomes estableixen requisits addicionals com la superació d’un curs teoricopràctic per poder examinar-se.

Acometida subterránea. Cortesía de: http://www.generadordeprecios.info

El curs està dirigit als que requereixen del curs teoricopràctic i als quals es preparen exclusivament per pujar a examen. (Sol·licita informació per esbrinar en quin cas ets i què necessites).

Un cop superat l’examen davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, les operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats de gas de la categoria A, és la següent:

Carnet Gas (IG) categoria A:

El mateix que per a la categoria B a més el que segueix:

 • En instal·lacions de gas: Muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:
  • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l’exterior de l’edificació. S’exceptuen les soldadures de les canonades de polietilè, que hauran de ser realitzades per soldadors de canonades de polietilè per a gas. Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.
  • Instal·lacions d’envasos de GLP per a ell.
  • Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
  • Instal·lacions de GLP d’ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
 • Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de subministrament domiciliari.
 • Inspecció d’instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d’acord amb les condicions establertes en l’epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
 • Revisions d’aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.

El curs s’imparteix de forma 100% en línia o semipresencial segons la Comunitat Autònoma i els seus requisits per presentar-se a examen.


DURACIÓ:

El contingut del curs és equivalent a la formació presencial de 120 hores.


TEMARI:

El contingut del temari està regulat a l’annex I del Reial Decret 919/2006, i està disposat al campus de tal manera que es facilita el seu estudi, metodologia i seguiment personalitzat a l’alumnat.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per FUNDAE.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.