Operador industrial de calderes semipresencial

Curs per a l’obtenció del carnet “Operador industrial de calderes”

operador industrial de calderasLes calderes de la classe segona* hauran de ser conduïdes per un operador industrial de calderes.

En primer lloc, el Ministeri d’Indústria i Energia requereix que un operador industrial de calderes disposi del carnet obligatori.

Així doncs, el carnet garanteix que l’Operador disposa dels coneixements i competències necessàries per oferir un servei òptim i de qualitat.

En segon lloc, quan l’Administració competent ho requereixi (en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control), el treballador ha d’acreditar la seva competencia.

Aquesta s’obté per titulació o bé haver superat un examen teòric-pràctic davant la comunitat autònoma sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

A més, segons la comunitat autònoma, es requereix de la realització d’un curs per poder examinar-se de forma oficial.


DURADA:

La durada del curs oficial és de 50 hores, de les quals 20 s’ofereixen de forma online i 30 presencials.

Per a les comunitats autònomes que no requereixen el curs es realitzen 50 hores de formació en línia que prepara per a l’examen oficial.


TEMARI:

El temari de la totalitat del curs és el mateix que es requereix per a l’obtenció del carnet oficial d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. A la part online es treballa amb la part més teòrica del curs, expressament pensada per a tots aquells professionals amb escàs temps per a unes classes presencials. La part del curs online es pot realitzar en els horaris que l’alumne desitgi.


PREU:

Preu a consultar.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.

 

*(A què es fa referència a la Instrucció tècnica complementària EP-01, de vapor o d’aigua sobreescalfada).