PRL – Curso bàsic 50 horas

CURS DE NIVELL BÀSIC EN PRL 50 h.

Tal com estableix el Reial Decret 39/97 del 17 de gener, el Curs de nivell bàsic en PRL de 50 hores, s’acredita mitjançant la certificació de formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals.

L’acreditació atorgada mitjançant la CERTIFICACIÓ DEL CURS DE NIVELL BÀSIC EN PRL serà única i tindrà validesa en tot el territori espanyol.

Les funcions que integren el nivell bàsic de l’activitat preventiva són:

  1. Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció. També, fomentar l’interès i cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada.
  2. Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com ara l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general. I efectuar-ne el seguiment i control.
  3. Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si s’escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació.
  4. Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i totes les funcions anàlogues que siguin necessàries.
  5. Actuar en cas d’emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a l’efecte.
  6. Cooperar amb els serveis de prevenció, si escau.

DURADA:

El contingut del curs és equivalent a la formació presencial de 50 hores.


DESTINATARIS:

Destinat a totes aquelles persones que han de realitzar activitats relacionades amb la Prevenció de Riscos Laborals.


TEMARI:

El curs s’imparteix de forma 100% online amb un contingut elaborat per tècnics superiors en PRL especialistes en seguretat, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia laboral, utilitzant una metodologia multimèdia, visual, atractiva i personalitzada que aporta a l’alumne una clara identificació amb la seva professió .

A més, el contingut del temari està regulat en l’annex IV del Reial Decret 39/1997, i està disposat al campus de tal manera que es facilita el seu estudi, metodologia i seguiment personalitzat a l’alumnat.

L’alumne ha de seguir un calendari per a la realització de les tasques i anar superant els exàmens cada setmana. Un tutor personalitzat, Tècnic Superior en PRL, supervisarà la seva evolució i resoldrà tots els dubtes i qüestions.


PREU:

Preu a consultar i GRATUÏT per Fundae.

VEURE PROPERES CONVOCATÒRIES.